W co wierzymy? Toggle

W podstawach naszej wiary okazujemy i utrzymujemy jedność:

Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju:jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania; jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich (Ef 4:1-6).

W drugoplanowych sprawach okazujemy różnorodność:

A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów…
Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do pana swego należy; ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go…
Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu…
Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia…
Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem… (Rz 14:1.4, 12-13.22).

We wszystkim staramy się okazywać miłość:

Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże (Kor 13:1-3).

Wierzymy, że cała Biblia,

czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, jest Słowem Bożym, nieomylnym, objawionym i natchnionym przez Boga we wszystkich częściach. Stanowi ono najwyższy, absolutny i ostateczny autorytet w sprawach wiary i moralności człowieka (2Tm 3:16, Rz 15:4, 2P 1:21).

Wierzymy w osobowego Boga,

Stworzyciela świata duchowego i fizycznego, doskonałego w swoich atrybutach, wiecznego, bez początku i bez końca, istniejącego w trzech osobach – Ojca, Syna i Ducha Świętego (Rdz 1:1, Mt 28:19, 2Kor 13:3).

Wierzymy, że człowiek został stworzony przez Boga

i na podobieństwo Boże, aby mieć z nim żywą relację (Rdz 1:26-27). Wyznajemy, że wraz z upadkiem Adama cała ludzkość popadła w grzech, przez co została oddzielona od Boga i jako taka jest zgubiona (Rz 3:23, 6:23, Iz 59:1,2).

Wierzymy w boskość Jezusa,

w jego poczęcie z Ducha Świętego, w Jego fizyczne narodziny i bezgrzeszne życie (2Kor 5:21), w jego zastępczą śmierć na krzyżu za nasze grzechy, w Jego pogrzeb i zmartwychwstanie w uwielbionym ciele, w jego wniebowstąpienie, gdzie usiadł po prawicy Boga Ojca.

Wierzymy, że Jezus żyje zawsze,

dlatego jest jedynym Arcykapłanem i jedynym Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. (J 14:6, Hbr 4:14, 7:24, 25, 1Tm 2:5).

Wierzymy, że człowiek zostaje zbawiony nie przez własne zasługi,

lecz tylko z łaski Bożej na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa i dzieła dokonanego przez Niego na krzyżu (Ef 2:8-10, Dz 4:12, Rz 10:9). Wierzymy w odnowienie przez Ducha Świętego, w napełnienie Duchem Świętym i Jego ponadnaturalne działanie i dary.

Wierzymy, że rezultatem działania zbawczej wiary jest uświęcone życie,

bez którego nikt nie ujrzy Pana, w społeczność z Bogiem przez Słowo Boże i modlitwę, oraz dążenie do społeczności z innymi wierzącymi (Hbr 10:25, 1J 3:14, 5:1).

Wierzymy w powtórne przyjście Jezusa na ziemię

w celu porwania żyjących chrześcijan i wskrzeszenia tych, którzy odeszli oraz ustanowienia Jego Królestwa na ziemi.

Wierzymy w zmartwychwstanie

wszystkich ludzi: wierzących w Jezusa ku zbawieniu, a niewierzących ku potępieniu.

Wierzymy, że Kościół Chrystusa to wszyscy prawdziwie wierzący w Jezusa Chrystusa,

to jest ci, dla których Jezus jest Osobistym Zbawicielem i Panem (2Tym 2:19, 1 J 5:10-13). Wierzymy, że Fundamentem, Głową i Kamieniem Węgielnym Kościoła jest sam Jezus Chrystus (1Kor 3:11, Ef 1:22, 2:20, Kol 1:18).

Wierzymy, że Bóg chce, aby ewangelia była głoszona wszystkim ludziom

(1Tym 2:4, 2 P 3:9), dlatego też praca ewangelizacyjno-misyjna, czyli niesienie poselstwa o Chrystusie do wszystkich ludów na świecie oraz wzywanie ludzi do pojednania się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, nie jest wymysłem ludzkim, lecz realizacją nakazu Jezusa Chrystusa dla Kościoła (Mt 28:19-20, Dz 17:30, 2Kor 5:20).

ShutDown